Make your own free website on Tripod.com
Home พิธีโกนจุก เวียนเทียน พิธีอุปสมบท ตรุษสงกรานต์ พิธีมงคลสมรส


พิธีอุปสมบท

ชาวไทยมีความเชื่อว่าลูกบุตรชายของครอบครัวใด
อุปสมบทเป็นพระก่อนแต่งงานบุพการีจะได้เกาะผ้าเหลือง
ขึ้นสวรรค์สำหรับผู้บวชเองนอกจากจะได้ชื่อว่าตอบแทนคุณบิดามารดา
แล้วยังถือว่าเป็นผู้ที่ได้ผ่านการบวชเรียนอบรมบ่มนิสัย
และกล่อมเกลาจิตใจ