Make your own free website on Tripod.com
Home พิธีโกนจุก เวียนเทียน พิธีอุปสมบท ตรุษสงกรานต์ พิธีมงคลสมรส


ตรุษสงกรานต์

ตรุษสงกรานต์เป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ ของไทยแต่เดิม
ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี ส่วนกิจกรรมที่ทำจะเหมือน
หรือแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ที่นิยมโดยทั่วไป เช่นการทำบุญตักบาตร
การทำบุญอัฐ รดน้ำอวยพรและขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ เป็นต้น
สำหรับหนุ่มสาวและเด็กๆจะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน
จึงเหมาะกับภูมิอากาศร้อนซึ่งเป็นฤดูกาลของไทยพอดี